Digo Pedicure en ontspanningsmassage

Tijdens de behandeling krijgen
uw schoenen een
binnenreiniging met de
 Shoefresh.

Dit pakt de schimmels en
de stank van Bacteriën aan. Op dit moment is er een cliënten stop.

 

 
 
 
ProCert.jpg

 

 

pedicure Hardloop schoen laservoet

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van DIGO

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van DIGO  en op alle met voetverzorging van DIGO aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DIGO in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

DIGO behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Inspanningen
DIGO zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. DIGO zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden
3.1 Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan DIGO melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag DIGO het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.3 Annulering door DIGO moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de salon. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag DIGO de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan DIGO de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JL & DIGO of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DIGO of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
DIGO vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en de website www.digomedischpedicure.nl. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij DIGO. De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

DIGO behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen per pin of contant. Bij in gebreke blijven van betaling is DIGO genoodzaakt na de verlooptijd van de factuur en een herinnering het ter incasso te stellen aan en deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor eigen rekening komen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet DIGO vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan DIGO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

DIGO neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. DIGO behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  DIGO zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding
DIGO is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DIGO is verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
DIGO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DIGO is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

DIGO is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 8. Garantie
DIGO geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van DIGO heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
DIGO heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. DIGO meld diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij DIGO in te dienen. DIGO dient klachten afdoende te onderzoeken. DIGO zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. DIGO verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en  DIGO over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door DIGO aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij  DIGO heeft ingediend.

Nadat de klacht bij DIGO is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is DIGO aan deze keuze gebonden. Indien  DIGO een geschil aanhangig willen maken bij de Geschillencommissie, moeten zij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. DIGO dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft DIGO het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen DIGO en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.