Digo Pedicure en ontspanningsmassage

 

Wist u dat:

Elisa de woensdag werkt en op de oneven weken op maandag. 

Diana dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag werkt en de even weken op maandag. 

Wij wensen u al het goeds
voor 2020.

 
 Provoet logo
 
ProCert.jpg
pedicure sport pedicure Hardloop schoen laservoet

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van JL & DIGO

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van JL  & DIGO  en op alle met voetverzorging van JL  & DIGO  aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JL & DIGO in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

JL & DIGO  behouden zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Inspanningen
JL & DIGO zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. JL & DIGO zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden
3.1 Het boeken van een behandeling Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan JL & DIGO melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag JL & DIGO het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.3 Annulering door JL & DIGO JL & DIGO moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de salon. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag JL & DIGO de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan JL & DIGO de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JL & DIGO of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JL & DIGO of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
JL & DIGO vermelden alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en de website www.jlpedure.nl en www.digomedischpedicure.nl. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij JL & DIGO. De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

JL & DIGO behouden zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen per pin of contant. Bij in gebreke blijven van betaling zijn JL & DIGO genoodzaakt na de verlooptijd van de factuur en een herinnering het ter incasso te stellen aan en deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor eigen rekening komen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet JL & DIGO vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan JL & DIGO aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

JL & DIGO nemen de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. JL & DIGO behandelen de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. JL & DIGO zullen gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding
JL & DIGO zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JL & DIGO zijn verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
JL & DIGO zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JL & DIGO zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

JL & DIGO zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 8. Garantie
JL & DIGO geven de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van JL & DIGO heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
JL & DIGO hebben het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. JL & DIGO melden diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij JL & DIGO in te dienen. JL & DIGO dienen klachten afdoende te onderzoeken. JL & DIGO zullen eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. JL & DIGO verstrekken in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en JL & DIGO over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door JL & DIGO aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij JL & DIGO heeft ingediend.

Nadat de klacht bij JL & DIGO is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, zijn JL & DIGO aan deze keuze gebonden. Indien JL & DIGO een geschil aanhangig willen maken bij de Geschillencommissie, moeten zij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. JL & DIGO dienen daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben JL & DIGO het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen JL & DIGO en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.